COMPANY BACKGROUND

SALES CONTACT
For mo
re information, please call:

Head office
Apex Development Public Co., Ltd.
10/53-56, 2nd Floor, The Trendy Building,
Soi Sukhumvit 13(Sangjan), Sukhumvit Rd.,
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.

Tel. (66-2) 168-7200
Fax. (66-2) 168-7190-91 E-mail : info@apexpcl.com


Sales Office at Pattaya
Sukhumvit Road Km. 156.5, Na Jomtien Beach,
Sattahip District, Chonburi.

Tel. 038-235-775 or 089-777-8422


Sales Office at Phuket
Moo 6, Paklok Sub-district, Thalang District, Phuket.

Tel. 061-413-6888

English


Company Background

สืบเนื่องจาก บริษัท ซันเทค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ จนกระทั่งศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และให้หลุดพ้นจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ นับแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นต้นไป อันเป็นผลให้บริษัทฯ สามารถเริ่มประกอบธุรกิจการค้าได้ตามปกติ และต่อมาในเดือนสิงหาคม 2550 กลุ่มผู้ลงทุนใหม่นำโดยนายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ได้เข้าลงทุนในบริษัทฯ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนถือเป็นสัดส่วน 78 % ของจำนวนหุ้นที่ เรียกชำระแล้วทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ คือ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือ APX โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ และต่อมา บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการรีสอร์ทริมทะเล ชื่อโครงการไวท์แซนด์บีช ริมชายหาดพัทยา บนเนื้อที่ดินประมาณ 30 ไร่ มีมูลค่าโครงการประมาณ 3,500 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. Mövenpick Hotel (อาคารด้านเหนือ) อาคารชุดโรงแรมสูง 34 ชั้น จำนวน 264 ห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
2. Mövenpick Residences (อาคารด้านใต้) อาคารชุดพักอาศัย สูง 37 ชั้น จำนวน 196 ห้องชุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
3. Mövenpick Pool Villas บ้านพร้อมที่ดิน 34 หลัง

แผนดำเนินงานของบริษัทฯ คือการพัฒนาและขายอาคารชุดโรงแรม (Mövenpick Hotel) อาคารชุดพักอาศัย (Mövenpick Residences) บ้านพร้อมที่ดิน (Mövenpick Pool Villas) ทั้งหมดเพื่อการรับรู้รายได้เป็นกำไร และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอนำหุ้นของบริษัทฯ กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ต่อไป

และนับแต่ช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯได้ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และโอนขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด และพูลวิลล่าบางส่วนให้แก่ลูกค้าผู้ซื้อ บริษัทฯจึงสามารถรับรู้รายได้ และมีผลกำไรสุทธิเป็นต้นมา จึงถือเป็นการรับรู้รายได้ และมีผลกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ปรากฎในงบบัญชีการเงินปี 2558 และ 2559 ของบริษัทฯ
ตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้พิจารณาอนุมัติให้ เอเพ็กซ์ฯ กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หลังจากที่ผ่านมาได้ปฎิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดจนผ่านเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพิกถอน รวมทั้งมีผลประกอบการกำไรอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท (Strategic Shareholders) ของ APX จำนวน 18 ราย นำหุ้นรวมกัน 1,649,917,500 หุ้น (ร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว 2,999.85 ล้านบาท) ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ทั้งหมดของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period) นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของ APX กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย